Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

R3D3-Rama 3D 20 - licencja roczna

Program R3D3-Rama 3D 20 - licencja roczna
Program R3D3-Rama 3D 20 - licencja roczna
lic.siec64-bit
 
 
 
 
Cena:  
netto: 849,00 zł 
brutto: 1044,27 zł 
Licencja roczna
Dostępny w licencji bezterminowa
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest program R3D3-Rama 3D 20 - licencja roczna?

R3D3-Rama 3D jest programem będącym częścią systemu ArCADia, umożliwiającym modelowanie i liczenie dowolnych płaskich i przestrzennych układów prętowych według norm polskich PN i Eurokodów PN-EN. Oprócz podstawowych funkcji użytkownik ma możliwość modelowania cięgien, mimośrodów, obciążeń ruchomych, powierzchniowych
i imperfekcji oraz obliczeń według teorii II rzędu. Istnieje także możliwość rozbudowy programu o moduły wymiarujące elementy stalowe, żelbetowe i drewniane oraz o liczenie połączeń stalowych za pomocą zewnętrznego programu EuroZłącza. Dodatkowo program R3D3-Rama 3D pozwala na wymianę danych dotyczących geometrii modelu i przekrojów w formacie DXF z innymi aplikacjami CAD, a także daje możliwość przenoszenia modelu prętowego z widoku konstrukcyjnego programu ArCADia BIM.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, analogicznemu do programów CAD (punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach), program umożliwia szybkie wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów prętowych dużych struktur 2D i 3D, zawierających setki prętów i węzłów. Dodatkowo R3D3-Rama 3D udostępnia projektantowi generatory podstawowych układów konstrukcji, a także funkcje ukrywania, grupowania i widokowania elementów modelu. To wszystko pozwala na łatwe wprowadzanie i liczenie takich układów konstrukcyjnych jak na przykład: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp.

Nowa funkcjonalność programu R3D3-Rama 3D 20

 • Funkcja filtrowania, szybkiego zaznaczania i separowania prętów i węzłów o podanej liście numerów.
 • Podgląd wczytywanego pliku DXF jako przekroju lub podrysu.
 • Zmiany dotyczące obciążeń powierzchniowych: zmiana wyświetlania(układu, tafli), ustalanie kierunku obc. przez 3 pkt., podział obc. na strefy łamaną lokalną.
 • Ustawienie tolerancji dla rozpoznawania prętów współpłaszczyznowych.
 • Komentarze, pozycje, linki.
 • Dostosowanie Kalkulatora współczynników długości wyboczeniowych i programu do nowego modułu EuroStal TAPERED - Profile zbieżne.
 • Zapis do modelu referencyjnego w postaci pliku IFC (w postaci trójkątów).
 • Komunikat o ilości kombinacji i generator kombinacji użytkownika.
 • Funkcja scalania zbiorczego prętów.

Możliwości programu R3D3-Rama 3D 19

Wprowadzanie i edycja danych:

 • Precyzyjne zadawanie współrzędnych elementów prętowych względnych w układzie kartezjańskim i biegunowym.
 • Opcje cofania i przywracanie wprowadzonych zmian.
 • Praca ze zdefiniowanymi w modelu widokami umożliwiającymi działania na fragmentach modelu.
 • Zaawansowane funkcje śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne).
 • Filtrowanie i selekcja poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Wprowadzanie linii wymiarowych do modelu 3D.
 • Możliwość ustawienia stałej numeracji dla prętów i węzłów modelu.
 • Dodawanie komentarzy do poszczególnych elementów modelu.
 • Identyfikacja obciążeń powielonych, z możliwością ich usuwania lub scalania.
 • Możliwość zadawania obciążeń naciągiem (sprężenie).
 • Zadawanie sił skupionych w węzłach, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Praca z widokami na rzucie prostokątnym lub w perspektywie.
 • Elementy przyciągania do węzłów, punktów środkowych, prostopadłych, bliskich, przecięcia prętów i przyłożenia obciążenia oraz punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Możliwość dodawania elementów w trybie Orto na jednej z płaszczyzn głównych lub w trybie przestrzennym.
 • Możliwość włączenia podglądu przekroju wprowadzanego pręta w trakcie jego wprowadzania.
 • Funkcje grupowych modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Narzędzia do edycji danych wzorowane na aplikacjach CAD, takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie, odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, obracanie, odbicia lustrzane, rzutowanie współrzędnych węzłów.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Podział i scalanie pręta z zachowaniem obciążeń.
 • Ustawianie, obracanie i zmiana kierunku układu lokalnego pręta.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz z możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile.
 • Tworzenie przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie
  i przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Parametryczne generatory konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym)
  z równolegle przesuniętą osią pręta.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Ukrywanie części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Możliwość oczyszczania i weryfikacji utworzonego modelu projektu.
 • Możliwość pracy na renderowanym lub przezroczystym modelu prętowym 3D.
 • Edytowalna struktura „drzewa podrysów” widoczna w drzewie projektu.
 • Zadawanie obciążeń na rzut pręta.
 • Możliwość edycji zadanych mimośrodów.
 • Podział pręta węzłami na dowolną liczbę części.
 • Monitorowanie wykorzystania pamięci.
 • Automatyczny tryb dzielenia prętów węzłem elementu dochodzącego.
 • Możliwość podziału obciążenia powierzchniowego na strefy obciążeń.
 • Grupowe wydłużanie elementów prętowych do zaznaczonej granicy i jej przedłużenia wirtualnego.
 • Grupowe wstawianie wymiarów dla zaznaczonej grupy prętów leżących w jednej płaszczyźnie.
 • Generator płaskich trójwarstwowych przekryć strukturalnych (10 typów struktur).

Komunikacja:

 • Wczytywanie geometrii przekroju pręta z pliku DXF.
 • Import płaskich i przestrzennych plików DXF jako układy prętowe lub podrysy (z możliwością edycji).
 • Eksport modelu prętowego do pliku DXF.
 • Wczytywanie podrysów dachów z systemu ArCADia wraz z automatycznym generowaniem konstrukcji połaci dachowych.
 • Przekazywanie widoku konstrukcyjnego 3D utworzonego na podstawie przestrzennego modelu architektonicznego systemu ArCADia do programu R3D3-Rama 3D. Elementy prętowe przekazywane są wraz z materiałem i przekrojem pręta, a pozostałe elementy modelu architektonicznego przekazywane są w postaci renderowanego lub półprzezroczystego widoku 3D oraz aktywnych podrysów.
 • Eksport wszystkich typów stóp fundamentowych z modułu obliczeniowego EuroStopa do modułu skryptowego ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY.

Obliczenia:

 • Kalkulator współczynnika pełzania w definicji typu wymiarowania do modułu EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów opracowany na podstawie procedur Access Steel - SN008a-PL-EU (informacje uzupełniające do procedur projektowania według Eurokodów).
 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni według zaleceń Eurokodu.
 • Obliczenia prętów o stałym i zmiennym przekroju na długości.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Dostępne typy zadawanych obciążeń: siły i momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie i obroty podpór.
 • Możliwość zadawania obciążeń powierzchniowych.
 • Definiowanie grup obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla grup obciążeń ruchomych.
 • Definiowanie wzajemnych zależności między grupami obciążeń zmiennych (z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności) wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni.
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup obciążeń, sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.
 • Obliczenia według teorii II rzędu.
 • Kalkulatory obciążeń klimatycznych według norm PN i PN-EN, z opcją przekazywania wartości obciążeń.

Wyniki i raporty:

 • Tworzenie raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, sumy grup obciążeń, zdefiniowanej kombinacji oraz automatycznej obwiedni dostępne na ekranie graficznym lub w postaci raportu.
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Tworzenie raportu z aktualnego widoku ekranu graficznego układu wraz z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń, przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego.
 • Wizualizacja deformacji układu.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych.
 • Funkcja wyświetlania i wygaszania na ekranie graficznym sił wewnętrznych, naprężeń lub przemieszczeń dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika.
 • Możliwość wykonywania raportów przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • Wyświetlanie obrazu graficznego macierzy sztywności.

Wymiarowanie:


Zobacz jak pracuje sie z programem, więcej filmów znajdziesz na naszym KANALE YouTube.

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-6500 lub AMD Ryzen 5),
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 8 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM (zalecana kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM),
 • system: Windows 10 PL (zalecany Windows 10 PL 64-bit).

WYMAGANIA

Warunki aktualizacji

 • licencja roczna nie obejmuje przejścia na kolejną wersję oprogramowania, natomiast zawiera bezpłatny dostęp do wszystkich poprawek/aktualizacji, wydawanych dla tej wersji programu.

Do działania programu R3D3-Rama 3D 20 - licencja roczna wymagany jest:


UWAGA:

Zakup tego produktu nie upoważnia do dodatkowego rabatu dla stałych klientów.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie rabatowym kliknij: więcej informacji o systemie rabatowym

SKU: 921
Dostępność: w magazynie
EAN: 5906485306758

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie R3D3-Rama 3D 20 - licencja roczna polecamy również.

Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<