Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INTERsoft

  Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Sprzedawcą jest INTERsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres spółki: 90-057 Łódź, Sienkiewicza 85/87), kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 7251786591, REGON 472347809, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000126422 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, w którym także przechowywana jest dokumentacja rejestrowa spółki.
 3. Na podstawie niniejszego regulaminu Sprzedawca oferuje do nabycia produkty dostępne na stornie www.intersoft.pl wyłącznie klientom posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkaniu lub zwykłe miejsce pobytu. Klienci niespełniający tych warunków proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 42 6891111 (polskojęzyczny),
  +48 42 2119400 (anglojęzyczny) lub wysyłając email na adres: intersoft@intersoft.pl
 4. Kontakt ze Sprzedawcą można nawiązać listownie na adres z pkt.2 regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: intersoft@intersoft.pl) bądź telefonicznie pod nr tel. +48 42 6891111.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie www.intersoft.pl oraz w biurze spółki. Sprzedawca udostępnia regulamin do kopiowania w celu zapisania jego treści w postaci dokumentu (wersja "papierowa") lub poprzez zapisanie na dysku lub zewnętrznym nośniku danych.
 6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o "Konsumencie" należy przez to rozumieć osobę wskazaną w art.221Kodeksu cywilnego, czyli osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Ceną sprzedaży jest cena brutto tj. cena obejmująca podatek od towarów i usług (VAT). Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

 8. Zakupy, płatności, dostawa.

 9. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność produktu i wydać go, a Kupujący zobowiązuje się produkt odebrać i zapłacić cenę.
 10. Jeśli przedmiotem sprzedaży są treści cyfrowe ich funkcjonalność, techniczne środki ochrony oraz interoperacyjności tych treści ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem opisane są w instrukcji obsługi lub licencji.
 11. Sprzedawca umożliwia zapoznanie się z produktem oraz odbiór osobisty produktu w biurze spółki.
 12. W przypadku niektórych produktów (oprogramowanie, pliki elektroniczne) Kupujący może samodzielnie pobrać produkt za pośrednictwem sieci Internet.
 13. Na życzenie Kupującego towar zostanie dostarczony na wskazany przez Kupującego adres. W takim wypadku Kupujący proszony jest o:
  1. przekazanie Sprzedawcy danych do wysyłki,
  2. wskazanie formy płatności. Formy płatności to: gotówka, przelew, za pobraniem, poprzez wysłanie SMS-a Premium, płatność kartą (tylko przy odbiorze osobistym). Forma płatności jest uzależniona od rodzaju nabywanego produktu. O dostępnej formie płatności za dany produkt Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
  3. dokonanie wyboru sposobu dostawy. Dostawy realizowana są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 14. Przed sfinalizowaniem transakcji Kupujący zostanie poinformowany o całkowitych kosztach transakcji tj. o cenie i kosztach dostawy.
 15. Sprzedaż dokumentowana jest poprzez wystawienie faktury VAT, a w przypadku Konsumentów wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Sprzedawca nie wystawia faktur za wysłanie SMS-a Premium. W tym wypadku fakturę wystawia operator telefonii komórkowej, bądź też odpowiednia kwota zostanie pobrana z karty pre-paid.
 16. Sprzedawca dokłada starań, aby wysłać zamówiony produkt w terminie do 3 dni roboczych od dnia spełnienia przez Kupującego warunków niezbędnych do sfinalizowania transakcji (podania danych do wysyłki, dokonania płatności).
 17. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru, a ewentualne uszkodzenie produktu prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia.

 18. Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów oraz niektórych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 19. Konsumentom przysługują prawa i obowiązki, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r., poz.827).
 20. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 21. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w razie umowy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym) albo od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).
 22. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 23. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę listownie (na adres z pkt.2 regulaminu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail z pkt.4. regulaminu ) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia w tym przedmiocie.
 24. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. (Pobierz wzór oświadczenia)
 25. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o dostarczanie periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 26. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 27. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 28. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 29. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 30. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy (odsyłając je na adres Sprzedawcy podany w pkt.2 regulaminu) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 31. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 32. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 33. Spory powstałe między Sprzedawcą i Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem :  uokik.gov.pl. Sprzedawca informuje, że pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 34. Postanowienia zawarte w pkt 17 - 31 regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z tą zmianą, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy osoba ta może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. (Pobierz wzór oświadczenia)

 35. Gwarancja jakości.

 36. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć rzeczy bez wad.
 37. Sprzedawca nie udziela gwarancji.
 38. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora innego niż Sprzedawca. Jeśli taka gwarancja zostanie udzielona Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 39. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący zgłasza reklamację do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).

 40. Reklamacja.

 41. Reklamacje prosimy zgłaszać listownie na adres biura spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt.4 regulaminu.
 42. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić datę oraz rodzaj nabytego produktu, opisać wadę oraz wskazać zgłaszane roszczenie.
 43. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 44. Dane osobowe.

  Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej: RODO, informujemy, że:
  1. Administratorami Państwa danych osobowych są:
   1. INTERsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, KRS: 0000126422, NIP: 7251786591, REGON: 472347809
   2. oraz
   3. ArCADiasoft Chudzik spółka jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, KRS: 0000316955, NIP: 7251676810, REGON: 471726120
   działający jako współadministratorzy (dalej jako ADO).
  2. Uprawnienia, które Państwu przysługują na podstawie przepisów prawa, możecie Państwo wykonywać korzystając ze wspólnego dla ADO punktu kontaktowego: rodo@intersoft.pl lub rodo@arcadiasoft.pl
  3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa w związku z działalnością gospodarczą ADO, w tym m.in. w związku z Państwa relacją z ADO taką jak:
   1. Realizacja umów:
    • zamówienie i korzystanie z produktu,
    • zamówienie i korzystanie z płyty DEMO,
    • pobranie i korzystanie z bezpłatnej wersji oprogramowania,
    • zgłoszenie do pakietu PARTNER STUDENT i korzystanie z niego,
    • zgłoszenie do programu BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW i korzystanie z niego.
   2. Korzystanie z portali administrowanych przez ADO i ich funkcjonalności:
    • zapamiętywanie ustawień na portalach poprzez pliki cookies,
    • rejestracja i korzystanie jako użytkownik z forów prowadzonych przez ADO,
    • dodawanie komentarzy na stronach ADO,
    • nawiązywanie kontaktu z ADO za pomocą formularza kontaktowego,
    • rejestracja na szkolenia i prezentacje organizowane przez ADO,
    • korzystanie z czatów dostępnych na stronach ADO.
   3. Marketing usług i produktów ADO:
    • zamówienie przez Państwa Newslettera,
    • zamówienie usługi OBIEKT ZA SMS,
    • wyrażenie zgody na działania marketingowe za pośrednictwem internetu i/lub telefonu.
  4. Państwa dane osobowe, zależnie od szczegółowej relacji opisanej powyżej przetwarzane są w następujących celach:
   1. W wypadku pkt 3a) powyżej do celów wynikających z wykonywania umowy zawartej przez Państwa z ADO lub do podjęcia na Państwa żądanie czynności przed zawarciem takiej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. W wypadku pkt 3a) oraz 3b) powyżej do celów wynikających z wykonywania obowiązków prawnych ciążących na ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   3. W wypadku pkt 3c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym weryfikacji warunków stosowania licencji, zapewnienia bezkonfliktowej współpracy różnych programów, a także w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a za Państwa wyraźną zgodą na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 prawa telekomunikacyjnego również do marketingu realizowanego za pośrednictwem internetu oraz drogą telefoniczną.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
   1. w zakresie pkt 3a) powyżej - przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków ADO wynikających z umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową (m.in. roszczeń z gwarancji, rękojmi, czynów niedozwolonych),
   2. w zakresie pkt 3b) powyżej - przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków ADO, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych,
   3. w zakresie pkt 3c) powyżej - przez czas prowadzenia działań marketingowych przez ADO albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody.
  6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, przy czym ADO powierza przetwarzanie następującym kategoriom odbiorców:
   1. podmiotom dostarczającym infrastrukturę oraz obsługę informatyczną,
   2. podwykonawcom ADO,
   3. innym podmiotom zobowiązanym do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku z realizacją niektórych usług przez ADO, przy czym tylko w sposób zapewniający poziom ochrony danych osobowych i praw osób, których one dotyczą oraz zabezpieczenia takie jak obowiązujące w Polsce oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia mogą państwo uzyskać poprzez kontakt z ADO.
  8. Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
  9. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, przy czym bez podania przyczyny są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
  10. Jeśli podstawą do przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda, w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
  12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji przez ADO niektórych usług.

  Postanowienia końcowe.

 45. Podanie informacji o produktach nie jest równoznaczne z możliwością realizacji zamówienia. W razie braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie oraz o jego przyczynach w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 46. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu jej udostępnienia w biurze spółki i na stronie www.intersoft.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Załącznik

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy ( pobierz ).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przeznaczone dla niektórych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ( pobierz ).

Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<