Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  |  Kupuj w cenie dnia, rabaty nawet ponad 70%!

R3D3-Rama 3D 16

Program R3D3-Rama 3D 16
Program R3D3-Rama 3D 16
32-bit i 64-bit64-bit
Cena katalogowa: 
netto: 3670,00 zł 
brutto: 4514,10 zł 
Rabat na program CAD R3D3-Rama 3D 16 w sklepie INTERsoft
Cena po rabacie: 
netto: 1650,00 zł 
brutto: 2029,50 zł 
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest program R3D3-Rama 3D 16?

R3D3-Rama 3D służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych układów prętowych. Program przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych.

Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne - geometrię układu można zdefiniować używając wyłącznie myszki. Program współpracuje z aplikacjami typu CAD i modułem branżowym ArCADia-ARCHITEKTURA. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe, itp.

Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi wg norm polskich:

 • R3D3-InterStal
 • R3D3-InterDrewno

oraz modułami do wymiarowania wg Eurokodów:

 • R3D3-EuroStal
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP
 • R3D3-EuroŻelbet
 • R3D3-EuroStopa
 • R3D3-EuroDrewno

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Kalkulator współczynnika pełzania w definicji typu wymiarowania do modułu EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów według informacji uzupełniających do procedur projektowania wg Eurokodów opracowanych przez Access Steel - SN008a-PL-EU.
 • Możliwość definiowania płaskich stalowych w poszczególnych węzłach modelu wg Eurokodu oraz ich wymiarowanie w programie EuroZłącza.
 • Wprowadzono obciążenie naciągiem (sprężenie).
 • Wprowadzono możliwość wykonywania raportów dla przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • Wprowadzono możliwość ustawienia stałej numeracji użytkownika dla prętów i węzłów modelu.
 • Wprowadzono funkcje szybkich zmian aktualnych ustawień widokach na poszczególnych zakładkach.
 • Wprowadzono możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych elementów modelu.
 • Nowe gatunki stali profilowej do wymiarowania stali wg PN w module InterStal opisane wg norm hutniczych: PN-EN – 10025-2:2007 oraz PN-EN-10025-5:2007.

W zakresie obliczeń:

 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu (definiowanie grup obciążeń i przypisanych do nich oddziaływań).
 • Dostosowanie programu do nowego modułu wymiarującego wg Eurokodu – R3D3-EuroStopa.
 • Możliwość przekazania reakcji podpór dla obwiedni, kombinacji, grup i sumy grup, do modułu wymiarującego wg norm polskich: Fundamenty bezpośrednie programu Konstruktor. 
 • Obliczenia prętów o stałym i zmiennym przekroju pręta na długości. 
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Obciążenia: siły skupione, momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie podpór, obroty podpór.
 • Obciążenia zadawane w grupach obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla zdefiniowanych grup obciążeń ruchomych.
 • Możliwość określania wzajemnych zależności między grupami obciążeń wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności.
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup i sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Teoria II rzędu.
 • Obciążenia powierzchniowe. 
 • Wymiarowanie stalowych profili wielogałęziowych (blisko i dalekogałęziowych) według Eurokodu w module EuroStal BUILT-UP.
 • Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.

W zakresie wprowadzania danych:

 • Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne).
 • Funkcja filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Dodano funkcję wprowadzania wymiarów do modelu (praca z wymiarami).
 • Identyfikacja, usuwanie lub scalanie obciążeń powielonych.
 • Możliwość zadawania obciążeń skupionych (sił) węzłowych, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Możliwość precyzyjnego określania współrzędnych względnych z klawiatury w układzie kartezjańskim i biegunowym.
 • Możliwość przełączania miedzy perspektywą, a rzutem równoległym.
 • Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD wykorzystujące przyciąganie do istniejących węzłów, punktów środkowych prętów, prostopadłych, punktów bliskich na prętach, punktów przecięcia prętów, punktów przyłożenia obciążenia i punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Możliwości dodawania elementów w nowym trybie „orto” na jednej z płaszczyzn głównych lub w trybie przestrzennym.
 • Możliwość włączenia podglądu 2D, przekroju wprowadzanego pręta w płaskim i przestrzennym trybie wprowadzania elementów.
 • Grupowe możliwości modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD do edycji danych takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem lub bez oraz ze skalowaniem lub bez), odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Możliwość podziału i scalania pręta węzłami na części z zachowaniem obciążeń.
 • Możliwość ustawiania, obracania i zmiany kierunku układu lokalnego pręta.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile i złożenia profili w danym projekcie.
 • Możliwość tworzenia przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Wczytywanie geometrii przekroju pręta z pliku DXF.
 • Generatory parametryczne konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta.
 • Ukrywanie części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Możliwość oczyszczania i weryfikacji utworzonego modelu projektu.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości. W zakresie Importu / Eksportu:
 • Pełen zapis i odczytywanie geometrii układów statycznych (płaskich i przestrzennych) do plików DXF oraz praca na przestrzennym podrysie z pliku DXF.
 • Wczytywanie podrysów dachów z systemu ArCADia BIM oraz automatyczna generacja konstrukcji połaci dachowych. W zakresie prezentacji wyników i raportów:
 • Zapamiętywanie aktualnego widoku i praca ze zdefiniowanymi w modelu widokami.
 • Tworzenie raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń,dowolnej kombinacji grup obciążeń i zdefiniowanej kombinacji oraz obwiednia wyliczana automatycznie przez program. 
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Funkcja tworzenia raportu RTF z widoku ekranu graficznego układu z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego dla zakładki Wyniki i Wymiarowanie.
 • Wizualizacja deformacji układu.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Funkcja wyświetlania i wygaszania wartości sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń na wykresach globalnych, na ekranie graficznym, dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika na zakładce Wyniki.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych na ekranie monitora (dla całego układu i pojedynczego pręta).

UWAGA: Produkt nie jest objęty systemem rabatowym!

ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.

linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały :

Wymagania systemowe programu :

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i system 64-bit)
 • 2 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecamy system 64-bit)
SKU: 409
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także :

Przy zakupie R3D3-Rama 3D 16 polecamy również.Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<