Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

R2D2-Rama 2D 20

Program R2D2-Rama 2D 20
Program R2D2-Rama 2D 20
64-bit
 
 
 
 
Cena:  
netto: 1480,00 zł 
brutto: 1820,40 zł 
Licencja wieczysta
Dostępny w licencji rocznej
linia

Czym jest program R2D2-Rama 2D 20?

R2D2-Rama 2D jest programem, który umożliwia modelowanie i liczenie dowolnych płaskich układów prętowych według norm polskich PN i eurokodowych PN-EN. Oprócz podstawowych funkcji, użytkownik ma do dyspozycji możliwość modelowania cięgien, mimośrodów, obciążeń ruchomych, powierzchniowych i imperfekcji oraz obliczeń według teorii II rzędu. Istnieje także możliwość rozbudowy programu o moduły wymiarujące elementy stalowe, żelbetowe i drewniane oraz liczenie połączeń stalowych za pomocą zewnętrznego programu EuroZłącza. Dodatkowo program R2D2-Rama 2D pozwala na wymianę danych dotyczących geometrii modelu i przekrojów w formacie DXF z innymi aplikacjami CAD.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, analogicznemu do programów CAD (punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach), program umożliwia szybkie wprowadzanie płaskich układów prętowych dużych struktur 2D zawierających setki prętów i węzłów. Dodatkowo R2D2-Rama 2D udostępnia projektantowi generatory podstawowych układów konstrukcji, a także funkcje ukrywania, grupowania i widokowania elementów modelu. To wszystko pozwala na łatwe wprowadzanie i liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np.: belki, łuki, ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie itp.

Zmiany i nowości w ArCADia-RAMA R2D2 20

 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułów stalowych i żelbetowych (EuroStal, EuroStal BUILT-UP - Profile wielogałęziowe, EuroŻelbet) w oknie Własności projektu. (od wersji 19.3)
 • Rozbudowa funkcji filtrowania o dodatkową możliwość filtrowania prętów i węzłów o podanych listach ich numerów.
 • Szybkie zaznaczanie prętów lub węzłów oraz separowanie prętów o podanych numerach w postaci listy.
 • Dodanie podglądu wczytywanego przekroju z pliku DXF.
 • Dodanie podglądu wczytywanego modelu lub podrysu z pliku DXF.
 • W oknie Menagera przekrojów dla zaznaczonego przekroju dodano dwa dodatkowe przyciski: Zapisz do biblioteki, Eksport DXF.
 • Rozbudowa funkcji Komentarza o możliwość nadawania indywidualnej nazwy/pozycji elementu/pręta a także o możliwość linkowania dowolnych zewnętrznych plików do tego pręta lub elementu np. raportu szczegółowego z wymiarowania.
 • W oknie Ustawień dodano znacznik (domyślnie włączony) – Linki do raportów szczegółowych (z wymiarowania).
 • Wprowadzenie nowego modułu EuroStal TAPERED – Profile zbieżne do wymiarowania elementów stalowych, dwuteowych o zmiennej wysokości środnika i przekrojów rurowych o zmiennej średnicy.
 • Kalkulator współczynników długości wyboczeniowych – modyfikacje kalkulatora pod kątem możliwości poprawnego ustalenia współczynników wyboczeniowych dla wymiarowanych elementów słupowych, dwuteowych o zmiennej wysokości środnika i przekrojów rurowych o zmiennej średnicy.
 • Możliwość przejmowania dachów płaskich z ArCADii (jako podrys lub przez widok konstrukcyjny też jako podrys).
 • Eksport geometrii wraz z przekrojami projektu 2D z programu ArCADia RAMA do pliku IFC (w postaci trójkątów) – model referencyjny.
 • W oknie Grup obciążeń dołożono komunikat o szacunkowej ilości rozpatrywanych kombinacji grup zmiennych (łącznie z podgrupami ewentualnych grup typu „Multi” i grup ruchomych) przy wyznaczaniu obwiedni automatycznych. Liczba ta pozwala zorientować się czy mamy szansę na otrzymanie wyników ze statyki w rozsądnym czasie.
 • W oknie Zależności grup obciążeń zmiennych i Kombinacji użytkownika dodano generator podstawowych kombinacji użytkownika z uwzględnieniem relacji lub bez, dla grup obciążeń zmiennych mniejszej lub równej 15.
 • Funkcja scalania zbiorczego ciągów prętów współliniowych.
 • Rozbudowa funkcji Oczyszczania projektu o funkcję scalania zbiorczego prętów.
 • Korekta wczytywania profili z ustawionymi i zdefiniowanymi materiałami użytkownika.
 • EuroDrewno i InterDrewno - korekta parametrów klas drewna litego zgodnie z normą PN-EN 338:2016.
 • Korekta bazy profili dwuteowych normalnych IPN, ceowników normalnych, pocienionych i ekonomicznych.
 • Korekta automatycznej modyfikacji wymiarów przekroju w Edytorze przekrojów przy edycji ich wymiarów.
 • Korekta poprawnego składania prętów w elementy wymiarowe w raporcie szczegółowym z wymiarowania przy tworzeniu szkicu przemieszczenia i ugięcia względnego.
 • Korekta reguły przy tworzeniu elementów.
 • Korekta odświeżania wartości wyświetlanych na wykresach globalnych dla danej grupy wybranej na zakładce Wyniki.

Możliwości programu R2D2-Rama 2D

Wprowadzanie i edycja danych:

 • Precyzyjne zadawanie współrzędnych elementów prętowych względnych w układzie kartezjańskim i biegunowym.
 • Opcje cofania i przywracania wprowadzonych zmian.
 • Praca ze zdefiniowanymi w modelu widokami umożliwiającymi działanie na fragmentach modelu.
 • Zaawansowane funkcje śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne).
 • Filtrowanie i selekcja poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Wprowadzanie linii wymiarowych do modelu 2D.
 • Możliwość ustawienia stałej numeracji dla prętów i węzłów modelu.
 • Dodawanie komentarzy do poszczególnych elementów modelu.
 • Identyfikacja obciążeń powielonych, z możliwością ich usuwania lub scalania.
 • Możliwość zadawania obciążeń naciągiem (sprężenie).
 • Zadawanie sił skupionych w węzłach, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Elementy przyciągania do węzłów, punktów środkowych, prostopadłych, bliskich, przecięcia prętów i przyłożenia obciążenia oraz punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Możliwość dodawania elementów w trybie ORTO.
 • Możliwość włączenia podglądu przekroju wprowadzanego pręta w trakcie jego wprowadzania.
 • Funkcje grupowych modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Narzędzia do edycji danych wzorowane na aplikacjach CAD takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie, odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, obracanie, odbicia lustrzane, rzutowanie współrzędnych węzłów.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Podział i scalanie pręta z zachowaniem obciążeń.
 • Zmiana kierunku układu lokalnego pręta.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz z możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile.
 • Tworzenie przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie
  i przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Parametryczne generatory konstrukcji: płaskich ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i prętów na mimośrodzie (jedno- lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Ukrywanie części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Możliwość oczyszczania i weryfikacji utworzonego modelu projektu.
 • Możliwość pracy na renderowanym lub przezroczystym modelu prętowym 2D.
 • Edytowalna struktura drzewa podrysów widoczna w drzewie projektu.
 • Zadawanie obciążeń na rzut pręta.
 • Możliwość edycji zadanych mimośrodów.
 • Podział pręta węzłami na dowolną liczbę części.
 • Monitorowanie wykorzystania pamięci.

Komunikacja

 • Wczytywanie geometrii przekroju pręta z pliku DXF.
 • Import płaskich plików DXF jako układy prętowe lub podrysy (z możliwością edycji).
 • Eksport modelu prętowego do pliku DXF.

Obliczenia

 • Kalkulator współczynnika pełzania w definicji typu wymiarowania do modułu EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów opracowany na podstawie procedur Access Steel – SN008a-PL-EU (informacji uzupełniających do procedur projektowania według Eurokodów).
 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni według zaleceń Eurokodu.
 • Obliczenia statyczne prętów o stałym i zmiennym przekroju na długości.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Dostępne typy zadawanych obciążeń: siły i momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie i obroty podpór.
 • Definiowanie grup obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla grup obciążeń ruchomych.
 • Definiowanie wzajemnych zależności między grupami obciążeń zmiennych (z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności) wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni.
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup obciążeń, sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.
 • Obliczenia według teorii II rzędu.
 • Kalkulatory obciążeń klimatycznych według norm PN i PN-EN, z opcją przekazywania wartości obciążeń.

Wyniki i raporty

 • Tworzenie raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, sumy grup obciążeń, zdefiniowanej kombinacji oraz automatycznej obwiedni są dostępne na ekranie graficznym lub w postaci raportu.
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Tworzenie raportu z aktualnego widoku ekranu graficznego układu wraz z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń, przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego.
 • Wizualizacja deformacji układu.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych.
 • Funkcja wyświetlania i wygaszania na ekranie graficznym sił wewnętrznych, naprężeń lub przemieszczeń dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika.
 • Możliwość wykonywania raportów przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • Wyświetlanie obrazu graficznego macierzy sztywności.

Wymiarowanie


Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-8500/8-9gen lub AMD Ryzen 5 ZEN2)
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej)
 • 8 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM
 • system: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit
SKU: 453
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie R2D2-Rama 2D 20 polecamy również.

Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<