Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--

REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. ORGANIZATOR SZKOLEŃ
 2. Organizatorem szkolenia jest firma INTERsoft sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000126422.
 3. SZKOLENIA
 4. INTERsoft sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i w terminach zawartych w ofercie szkoleń. Szkolenia prowadzone są stacjonarnie w siedzibie Organizatora lub on-line.
 5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora przy użyciu formularza dostępnego na stronie https://www.intersoft.pl/calendar/calendar.php. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu). Po tym terminie zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem i przesłaniu formularza.
 7. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
 8. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Niedochowanie tego terminu skutkuje brakiem zwrotu uiszczonej ceny szkolenia.
 9. ZMIANA TERMINU LUB ODWOŁANIE SZKOLENIA
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym poinformuje Klienta najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Klient może w takim przypadku zrezygnować ze szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny jego termin.
 11. CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
 12. Cena szkolenia obejmuje koszt przeprowadzenia szkolenia, certyfikat i ewentualne materiały szkoleniowe, a także przerwy kawowe oraz obiad. Cena musi być uiszczona najpóźniej na 4 dni robocze przed szkoleniem.
 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) INTERsoft sp. z o.o. nie będzie przekazywał, sprzedawał ani użyczał zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Klienta traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do komunikacji między Klientem a Organizatorem.

  Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorami Państwa danych osobowych są:
   1. INTERsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, KRS: 0000126422, NIP: 7251786591, REGON: 472347809
   2. oraz
   3. ArCADiasoft Chudzik spółka jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, KRS: 0000316955, NIP: 7251676810, REGON: 471726120
   działający jako współadministratorzy (dalej jako ADO).
  2. Uprawnienia, które Państwu przysługują na podstawie przepisów prawa, możecie Państwo wykonywać korzystając ze wspólnego dla ADO punktu kontaktowego: rodo@intersoft.pl lub rodo@arcadiasoft.pl
  3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa w związku z działalnością gospodarczą ADO, w tym m.in. w związku z Państwa relacją z ADO taką jak:
   1. Realizacja umów:
    • zamówienie i korzystanie z produktu,
    • zamówienie i korzystanie z płyty DEMO,
    • pobranie i korzystanie z bezpłatnej wersji oprogramowania,
    • zgłoszenie do pakietu PARTNER STUDENT i korzystanie z niego,
    • zgłoszenie do programu BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW i korzystanie z niego.
   2. Korzystanie z portali administrowanych przez ADO i ich funkcjonalności:
    • zapamiętywanie ustawień na portalach poprzez pliki cookies,
    • rejestracja i korzystanie jako użytkownik z forów prowadzonych przez ADO,
    • dodawanie komentarzy na stronach ADO,
    • nawiązywanie kontaktu z ADO za pomocą formularza kontaktowego,
    • rejestracja na szkolenia i prezentacje organizowane przez ADO,
    • korzystanie z czatów dostępnych na stronach ADO.
   3. Marketing usług i produktów ADO:
    • zamówienie przez Państwa Newslettera,
    • zamówienie usługi OBIEKT ZA SMS,
    • wyrażenie zgody na działania marketingowe za pośrednictwem internetu i/lub telefonu.
  4. Państwa dane osobowe, zależnie od szczegółowej relacji opisanej powyżej przetwarzane są w następujących celach:
   1. W wypadku pkt 3a) powyżej do celów wynikających z wykonywania umowy zawartej przez Państwa z ADO lub do podjęcia na Państwa żądanie czynności przed zawarciem takiej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. W wypadku pkt 3a) oraz 3b) powyżej do celów wynikających z wykonywania obowiązków prawnych ciążących na ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   3. W wypadku pkt 3c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym weryfikacji warunków stosowania licencji, zapewnienia bezkonfliktowej współpracy różnych programów, a także w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a za Państwa wyraźną zgodą na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 prawa telekomunikacyjnego również do marketingu realizowanego za pośrednictwem internetu oraz drogą telefoniczną.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
   1. w zakresie pkt 3a) powyżej - przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków ADO wynikających z umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową (m.in. roszczeń z gwarancji, rękojmi, czynów niedozwolonych),
   2. w zakresie pkt 3b) powyżej - przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków ADO, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych,
   3. w zakresie pkt 3c) powyżej - przez czas prowadzenia działań marketingowych przez ADO albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody.
  6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, przy czym ADO powierza przetwarzanie następującym kategoriom odbiorców:
   1. podmiotom dostarczającym infrastrukturę oraz obsługę informatyczną,
   2. podwykonawcom ADO,
   3. innym podmiotom zobowiązanym do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku z realizacją niektórych usług przez ADO, przy czym tylko w sposób zapewniający poziom ochrony danych osobowych i praw osób, których one dotyczą oraz zabezpieczenia takie jak obowiązujące w Polsce oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia mogą państwo uzyskać poprzez kontakt z ADO.
  8. Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
  9. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, przy czym bez podania przyczyny są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
  10. Jeśli podstawą do przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda, w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
  12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji przez ADO niektórych usług.

 15. INNE
  1. Klient ma prawo zmienić osobę biorącą udział w szkoleniu do momentu jego rozpoczęcia.
  2. INTERsoft sp. z o. o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkoleń.
  3. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie odpowiednim certyfikatem. Warunkiem jego otrzymania jest obecność podczas 100% czasu szkolenia.
  4. INTERsoft sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej programu.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<