Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--

REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. ORGANIZATOR SZKOLEŃ
 2. Organizatorem szkolenia jest firma INTERsoft sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000126422.
 3. SZKOLENIA
 4. INTERsoft sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i w terminach zawartych w ofercie szkoleń.
 5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora przy użyciu formularza dostępnego na stronie https://www.intersoft.pl/calendar/calendar.php. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu). Po tym terminie zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem i przesłaniu formularza.
 7. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
 8. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową lub telefoniczną.
 9. ZMIANA TERMINU LUB ODWOŁANIE SZKOLENIA
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym poinformuje Klienta najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Klient może w takim przypadku zrezygnować ze szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny jego termin.
 11. CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
 12. Cena szkolenia obejmuje koszt przeprowadzenia szkolenia, certyfikat i ewentualne materiały szkoleniowe, a także przerwy kawowe oraz obiad. Cena musi być uiszczona najpóźniej na 4 dni robocze przed szkoleniem.
 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) INTERsoft sp. z o.o. nie będzie przekazywał, sprzedawał ani użyczał zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Klienta traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do komunikacji między Klientem a Organizatorem.

  Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej: RODO, informujemy, że:

  • INTERsoft sp. z o.o. (KRS 0000126422) i ArCADiasoft Chudzik sp.j.(KRS 0000316955), obie z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 (zwane dalej 'Administratorami') współadministrują Twoimi danymi osobowymi - taką możliwość daje nam RODO. Jesteśmy współadministratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i wspólnie wypełniamy obowiązki wynikające z RODO, w szczególności wspólnie odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych.
  • Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@intersoft.pl lub rodo@arcadiasoft.pl
  • Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszym wspólnych celach, organizacji sprzedaży produktów i usług oraz w celach marketingowych.
  • Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adresy mailowe, numery identyfikacyjne, jeśli mieliśmy kontakt w związku z Twoim zajęciem zawodowym, możemy mieć także informacje o Twoim pracodawcy lub podmiocie który reprezentujesz.
  • odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności dostarczające nam obsługi informatycznej, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyrażałeś.
  • Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.
  • Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu.
 15. INNE
  1. Klient ma prawo zmienić osobę biorącą udział w szkoleniu do momentu jego rozpoczęcia.
  2. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie odpowiednim certyfikatem. Warunkiem jego otrzymania jest obecność podczas 100% czasu szkolenia.
  3. INTERsoft sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej programu.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<