Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--

REGULAMIN

REGULAMIN

  Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Sprzedawcą jest INTERsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres spółki: 90-057 Łódź, Sienkiewicza 85/87), kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 7251786591, REGON 472347809, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000126422 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, w którym także przechowywana jest dokumentacja rejestrowa spółki.
 3. Na podstawie niniejszego regulaminu Sprzedawca oferuje do nabycia produkty dostępne na stornie www.intersoft.pl
 4. Kontakt ze Sprzedawcą można nawiązać listownie na adres z pkt.2 regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: intersoft@intersoft.pl) bądź telefonicznie pod nr tel. +48 42 6891111.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie www.intersoft.pl oraz w biurze spółki. Sprzedawca udostępnia regulamin do kopiowania w celu zapisania jego treści w postaci dokumentu (wersja "papierowa") lub poprzez zapisanie na dysku lub zewnętrznym nośniku danych.
 6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o "Konsumencie" należy przez to rozumieć osobę wskazaną w art.221Kodeksu cywilnego, czyli osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Ceną sprzedaży jest cena brutto tj. cena obejmująca podatek od towarów i usług ( VAT ). Cena nie obejmuje kosztów dostawy.
 8. Zakupy, płatności, dostawa.

 9. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność produktu i wydać go, a Kupujący zobowiązuje się produkt odebrać i zapłacić cenę.
 10. Jeśli przedmiotem sprzedaży są treści cyfrowe ich funkcjonalność, techniczne środki ochrony oraz interoperacyjności tych treści ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem opisane są w instrukcji obsługi lub licencji.
 11. Sprzedawca umożliwia zapoznanie się z produktem oraz odbiór osobisty produktu w biurze spółki.
 12. W przypadku niektórych produktów ( oprogramowanie, pliki elektroniczne ) Kupujący może samodzielnie pobrać produkt za pośrednictwem sieci Internet.
 13. Na życzenie Kupującego towar zostanie dostarczony na wskazany przez Kupującego adres. W takim wypadku Kupujący proszony jest o:
  1. przekazanie Sprzedawcy danych do wysyłki,
  2. wskazanie formy płatności. Formy płatności to: gotówka, przelew, za pobraniem, poprzez wysłanie SMS-a Premium, płatność kartą ( tylko przy odbiorze osobistym ). Forma płatności jest uzależniona od rodzaju nabywanego produktu. O dostępnej formie płatności za dany produkt Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
  3. dokonanie wyboru sposobu dostawy. Dostawy realizowana są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 14. Przed sfinalizowaniem transakcji Kupujący zostanie poinformowany o całkowitych kosztach transakcji tj. o cenie i kosztach dostawy.
 15. Sprzedaż dokumentowana jest poprzez wystawienie faktury VAT, a w przypadku Konsumentów wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Sprzedawca nie wystawia faktur za wysłanie SMS-a Premium. W tym wypadku fakturę wystawia operator telefonii komórkowej, bądź też odpowiednia kwota zostanie pobrana z karty pre-paid.
 16. Sprzedawca dokłada starań, aby wysłać zamówiony produkt w terminie do 3 dni roboczych od dnia spełnienia przez Kupującego warunków niezbędnych do sfinalizowania transakcji ( podania danych do wysyłki, dokonania płatności ).
 17. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru, a ewentualne uszkodzenie produktu prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia.
 18. Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów.

 19. Konsumentom przysługują prawa i obowiązki, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014r., poz.827 ).
 20. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 21. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ( w razie umowy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym ) albo od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy ( w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy ).
 22. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 23. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę listownie ( na adres z pkt.2 regulaminu ) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail z pkt.4. regulaminu ) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia w tym przedmiocie.
 24. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, ale skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. ( Pobierz wzór oświadczenia)
 25. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o dostarczanie periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 26. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 27. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 28. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 29. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 30. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy ( odsyłając je na adres Sprzedawcy podany w pkt.2 regulaminu ) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 31. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 32. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 33. Spory powstałe między Sprzedawcą i Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem :  uokik.gov.pl. Sprzedawca informuje, że pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ( platforma ODR ).
 34. Gwarancja jakości.

 35. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć rzeczy bez wad.
 36. Sprzedawca nie udziela gwarancji.
 37. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora innego niż Sprzedawca. Jeśli taka gwarancja zostanie udzielona Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 38. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący zgłasza reklamację do gwaranta ( podmiotu udzielającego gwarancji ).
 39. Reklamacja.

 40. Reklamacje prosimy zgłaszać listownie na adres biura spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt.4 regulaminu.
 41. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić datę oraz rodzaj nabytego produktu, opisać wadę oraz wskazać zgłaszane roszczenie.
 42. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 43. Dane osobowe.

 44. Administratorem danych jest ArCADiasoft Chudzik spółka jawna ( 90-057 Łódź, Sienkiewicza 85/87 ), NIP 7251676810, REGON 471726120, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 0000316955 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, w którym także przechowywana jest dokumentacja rejestrowa spółki.
 45. Dane są udostępniane Sprzedawcy, który jest generalnym dystrybutorem oprogramowania wytwarzanego przez ArCADiasoft Chudzik sp.j. Oprogramowanie to jest sprzedawane między innymi na warunkach określonych w regulaminie.
 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwiać dokonywanie zakupów na odległość lub poświadczenie prawa i warunków korzystania z nabytego produktu (np. licencje ).
 47. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia w przypadkach prawem wymaganych.
 48. Postanowienia końcowe.

 49. Podanie informacji o produktach nie jest równoznaczne z dostępnością tych produktów i możliwością realizacji zamówienia.
 50. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu jej udostępnienia w biurze spółki i na stronie www.intersoft.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Załącznik

Wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy ( pobierz ).

Logo firmy INTERsoft
 
Profil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<