Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
Konstruktor 6 - moduły liczące zgodnie z normami Eurokod PN-EN

Konstruktor 6 - moduły liczące zgodnie z normami Eurokod PN-EN

Program Konstruktor był pierwszym programem dla budownictwa który powstał w firmie INTERsoft całkowicie samodzielnie w oparciu o własne rozwiązania technologiczne. Konstruktor został zaprojektowany jako program modułowy tak by każdy z projektantów mógł sobie dobrać sam konfigurację programu adekwatną od swoich potrzeb. Rozwiązanie na tamte czasy było rewolucyjne ponieważ jednocześnie pozwalało na wymianę danych obliczeniowych między modułami, o jego zaletach świadczy również fakt że mimo upływu ponad 20lat, program ciągle bardzo dobrze spełnia oczekiwania klientów. Pozwoliło ono również na stopniową rozbudowę programu Konstruktor i dość proste aktualizowanie poszczególnych modułów programu. Obecna wersja programu Konstruktor 6.1 składa się z 34 modułów w tym 6 modułów obliczeniowych zgodnych z normami Eurokod PN-EN.

Nowe elementy w programie Konstruktor 6.1
• W module Obciążenia rozdzielono zestawienie obciążeń na dwa osobne moduły Obciążenia (zawierający normy obciążeniowe PN) oraz Obciążenia Eurokod PN-EN (zawierający normy obciążeniowe PN-EN). Zestaw norm obciążeniowych PN-EN uzupełniono o moduł obliczania obciążenia wiatrem wg Eurokodu.
• W modułach Rama 2D i Więźba dachowa zaktualizowano klasy drewna litego i klejonego.
• Moduł Więźba dachowa zaktualizowano o korektę współczynnika obciążenia dla wiatru wg aktualnej poprawki.
• Wprowadzono nowy moduł Belka żelbetowa Eurokod PN-EN do obliczeń statycznych i wymiarowania żelbetowych belek ciągłych wg Eurokodu (możliwość układania zbrojenia w dwóch rzędach).
• Wprowadzono nowy moduł Slup żelbetowy Eurokod PN-EN do obliczeń statycznych i wymiarowania słupów żelbetowych wg Eurokodu.
• Wprowadzono nowy moduł Belka stalowa Eurokod PN-EN do obliczeń statycznych i wymiarowania stalowych belek ciągłych wg Eurokodu.Konstruktor 6 Moduł podstawowy + Obciążenia Eurokod PN-EN główny moduł programu Konstruktor przeznaczony jest do zarządzania projektami, nadzoru nad ich strukturą, oraz archiwizacji wykonanych obliczeń. Dodatkowo odpowiada on za przekazywanie danych i wyników między poszczególnymi elementami systemu. W skład programu wchodzą elementy do przeglądania i drukowania wyników obliczeń z poszczególnych modułów systemu. Program wyposażono w funkcje optymalizacji w zakresie ekonomii wydruku oraz narzędzia przeszukiwania, w postaci "drzewa projektu". Integralnym elementem programu jest moduł Obciążenia przeznaczony do budowania tabelarycznych zestawień obciążeń z wykorzystaniem podstawowych norm obciążeniowych (wiatr, śnieg, obciążenia stale i zmienne). Moduł ten pozwala na wykorzystanie wyników zestawień w innych programach obliczeniowych systemu.


KONSTRUKTOR 6 - od 20 lat wpiera w projektowaniu inżynierów budownictwa. Belka żelbetowa Eurokod PN-EN to moduł przeznaczony do obliczeń statycznych i wymiarowania żelbetowych belek ciągłych. Moduł może prowadzić obliczenia statyczne samodzielnie i niezależnie lub przejmować wyniki obliczeń z modułu Rama 2D, w celu przeprowadzenia dalszego wymiarowania elementów. Moduł oblicza siły przekrojowe w belce wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy obwiednie sił przekrojowych (momentów i sił tnących) uwzględniającą pełną kombinatorykę dla wszystkich grup obciążeń (z relacjami typu wykluczenie lub występowanie łącznie).
Algorytm wymiarowania belek wykonany został w oparciu o normę PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu”.


Słup żelbetowy Eurokod PN-EN to moduł przeznaczony jest do obliczeń statycznych i wymiarowania słupów żelbetowych o dowolnym kształcie przekroju, dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych. Moduł może prowadzić obliczenia statyczne samodzielnie i niezależnie lub przejmować wyniki obliczeń z modułu Rama 2D, w celu przeprowadzenia dalszego wymiarowania elementów. Moduł oblicza siły przekrojowe w słupie wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy zestawy sił przekrojowych (momentów i siły normalnej). Wymiarowanie zbrojenia wykonano z uwzględnieniem następujących wymogów:

 • Stan graniczny nośności z uwagi na obwiednię momentów gnących w dwóch kierunkach z jednoczesnym działaniem siły podłużnej.
 • Warunków konstrukcyjnych uwzględniających minimalną oraz maksymalną wielkość zbrojenia w przekroju.

Algorytm wymiarowania elementów wykonany został w oparciu o normę PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu”.


Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN to moduł pozwalający na projektowanie i wymiarowanie fundamentów bezpośrednich. Moduł do wymiarowania fundamentów bezpośrednich obciążonych jedno i dwukierunkowo oraz sprawdzania nośności i osiadania gruntu uwarstwionego pod stopą wg normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Część 1; Zasady ogólne: maj 2008 (Podejście obliczeniowe DA2).

 • Typy liczonych fundamentów: ławy fundamentowe oraz stopy fundamentowe - prostopadłościenne, trapezowe, schodkowe, kielichowe, okrągłe.
 • Sprawdzanie nośności gruntu pod fundamentem z odpływem i bez odpływu na poszczególnych warstwach.
 • Sprawdzenie stanu granicznego na ścięcie gruntu w poziomie posadowienia i na pozostałych warstwach.
 • Sprawdzanie położenia wypadkowej.
 • Wyznaczenie zbrojenia fundamentu zgodnie z PN-EN 1992-1-1 2008 Eurokod 2: Część 1; Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 • Sprawdzenie stateczności fundamentu na obrót w poziomie posadowienia.
 • Sprawdzenie osiadania fundamentu na podłożu warstwowym.


Belka stalowa EUROKOD PN-EN to moduł do analizy statycznej, wymiarowania i sprawdzania nośności (stan graniczny nośności i użytkowania) dowolnie obciążonych, stalowych belek wieloprzęsłowych wykonanych z profili walcowanych. Do działania modułu wymagane jest posiadanie modułu podstawowego programu Konstruktor tj: Konstruktor 6 : Moduł podstawowy + Obciążenia z Eurokod PN-EN.
Możliwości Belka stalowa EUROKOD PN-EN:

 • Obliczenia statyczne i sprawdzanie nośności stalowych belek ciągłych w oparciu o PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006. "Projektowanie konstrukcji stalowych".
 • Obliczenia sił przekrojowych metodą przemieszczeń w ujęciu macierzowym.
 • Automatyczna obwiednia sił przekrojowych dla wszystkich grup obciążeń.
 • Sprawdzenie warunków nośności każdego przęsła belki dla maksymalnego momentu zginającego z obwiedni momentów gnących.
 • Sprawdzenie warunków nośności każdego przęsła belki dla minimalnego momentu zginającego z obwiedni momentów gnących.
 • Sprawdzenie nośności przekroju na ścinanie ekstremalną siłą poprzeczną w danym przęśle.
 • Sprawdzenie stanu granicznego użytkowania (ekstremalne ugięcie sprężyste dla przęsła).

KONSTRUKTOR 6 - od 20 lat wpiera w projektowaniu inżynierów budownictwa. Słup stalowy Eurokod PN-EN to moduł przeznaczony jest do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności stalowych słupów jednogałęziowych obciążonych w dwóch kierunkach. Program oblicza siły przekrojowe w słupie wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy układ sił przekrojowych (momentów, sił tnących i sił normalnych) w dwóch kierunkach w złożonym stanie naprężenia.
Algorytm sprawdzania nośności słupów wykonany został w programie wykonany w oparciu o normę PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006. „Projektowanie konstrukcji stalowych”.


POBIERZ NAJNOWSZĄ WERSJĘ PROGRAMU KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR 6 - od 20 lat wpiera w projektowaniu inżynierów budownictwa.


aktualizacja: 10.03.2020
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<