Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  

ArCADia-RAMA R2D2 + InterStal + InterDrewno

Program ArCADia-RAMA R2D2 + InterStal + InterDrewno
Program ArCADia-RAMA R2D2 + InterStal + InterDrewno
32-bit i 64-bit64-bit
Cena: 
netto: 3160,00 zł 
brutto: 3886,80 zł 
linia

Czym jest program ArCADia-RAMA R2D2 + InterStal + InterDrewno ?

Jest to pakiet programów ArCADia-RAMA 17, modułu podstawowego R2D2-Rama 2D i modułów wymiarujących InterStal i InterDrewno. Podstawowa aplikacja R2D2-Rama 2D jest programem, który umożliwia modelowanie i liczenie dowolnych płaskich układów prętowych według norm polskich PN i eurokodowych PN-EN. Oprócz podstawowych funkcji, użytkownik ma możliwość modelowania cięgien, mimośrodów, obciążeń ruchomych, powierzchniowych i imperfekcji oraz obliczeń według teorii II rzędu. Istnieje także możliwość rozbudowy programu o moduły wymiarujące elementy stalowe, żelbetowe i drewniane oraz liczenie połączeń stalowych za pomocą zewnętrznego programu EUROZŁĄCZA. Dodatkowo program R2D2-Rama 2D pozwala na wymianę danych dotyczących geometrii modelu i przekrojów w formacie DXF z innymi aplikacjami typu CAD. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, analogicznemu do programów CAD (punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach), program umożliwia szybkie wprowadzanie płaskich układów prętowych dużych struktur 2D zawierających setki prętów i węzłów. Dodatkowo R2D2-Rama 2D udostępnia projektantowi generatory podstawowych układów konstrukcji, a także funkcje ukrywania, grupowania i widokowania elementów modelu. To wszystko pozwala na łatwe wprowadzanie i liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: belki, łuki, ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie itp.

R2D2-InterStal to moduł rozszerzający funkcjonalność R2D2-Rama 2D o wymiarowanie prętów i elementów konstrukcji stalowych. Program umożliwia wymiarowanie płaskich konstrukcji stalowych według PN-90/B03200 w jednokierunkowym stanie naprężenia, z pominięciem momentu skręcającego. Wymiarowanie wykonywane jest na podstawie obwiedni sił wewnętrznych, a także na podstawie obwiedni sprężystych naprężeń normalnych. Wymiarowanie pręta lub elementu odbywa się na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów wymiarowania, zapisywanych w predefiniowanych definicjach typu elementu. Użytkownik może zdefiniować w programie dowolną ilość typów elementów do wymiarowania, a raz wykonana definicja ustawień parametrów do wymiarowania, może być używana we wszystkich projektach przez przypisanie właściwego typu elementu do wymiarowanego pręta. 

R2D2-InterDrewno to moduł programu ArCADia-RAMA rozszerzający funkcjonalność podstawowego programu R2D2-Rama 2D w zakresie wymiarowania płaskich konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych z drewna litego i klejonego wg PN-B-03150:2000 Az1 i Az2 w jednokierunkowym stanie naprężenia.

Możliwości programu R2D2-Rama 2D

Wprowadzanie i edycja danych

 • Precyzyjne zadawanie współrzędnych elementów prętowych względnych w układzie kartezjańskim i biegunowym.
 • Opcje cofania i przywracanie wprowadzonych zmian.
 • Praca ze zdefiniowanymi w modelu widokami umożliwiającymi pracę na fragmentach modelu.
 • Zaawansowane funkcje śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne).
 • Filtrowanie i selekcja poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Wprowadzanie linii wymiarowych do modelu 2D.
 • Możliwość ustawienia stałej numeracji dla prętów i węzłów modelu.
 • Dodawania komentarzy do poszczególnych elementów modelu.
 • Identyfikacja obciążeń powielonych, z możliwością ich usuwania lub scalania.
 • Możliwość zadawania obciążeń naciągiem (sprężenie).
 • Zadawanie sił skupionych w węzłach, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Punkty przyciągania do węzłów, punktów środkowych, prostopadłych, bliskich, przecięcia prętów i przyłożenia obciążenia oraz punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Możliwość dodawania elementów w trybie „orto”.
 • Możliwość włączenia podglądu przekroju wprowadzanego pręta, w trakcie jego wprowadzania.
 • Funkcje grupowych modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Narzędzia do edycji danych wzorowane na aplikacjach CAD, takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie, odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, obracanie, odbicia lustrzane, rzutowanie współrzędnych węzłów.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Podział i scalanie pręta z zachowaniem obciążeń.
 • Zmiana kierunku układu lokalnego pręta.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile.
 • Tworzenie przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie i przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Parametryczne generatory konstrukcji: płaskich ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Ukrywanie części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Możliwość oczyszczania i weryfikacji utworzonego modelu projektu.
 • Możliwość pracy na renderowanym lub przezroczystym modelu prętowym 2D.
 • Edytowalna struktura „drzewa podrysów” widoczna w drzewie projektu.
 • Zadawanie obciążeń na rzut pręta.
 • Możliwość edycji zadanych mimośrodów.
 • Podział pręta węzłami na dowolną liczbę części.
 • Monitorowanie wykorzystania pamięci.

Komunikacja

 • Wczytywanie geometrii przekroju pręta z pliku DXF.
 • Import płaskich plików DXF jako układ prętowy lub podrys (z możliwością edycji).
 • Eksport modelu prętowego do pliku DXF.

Obliczenia

 • Kalkulator współczynnika pełzania w definicji typu wymiarowania do modułu EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów opracowany na podstawie procedur Access Steel - SN008a-PL-EU (Informacji uzupełniających do procedur projektowania wg Eurokodów).
 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu.
 • Obliczenia prętów o stałym i zmiennym przekroju pręta na długości.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Dostępne typy zadawanych obciążeń: siły i momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie i obroty podpór.
 • Definiowanie grup obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla grup obciążeń ruchomych.
 • Definiowanie wzajemnych zależności między grupami obciążeń zmiennych (z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności), wykorzystywane przy budowaniu obwiedni .
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup obciążeń, sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych, w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.
 • Obliczenia według teorii II rzędu.
 • Kalkulatory obciążeń klimatycznych według norm PN i PN-EN, z opcją przekazywania wartości obciążeń.

Wyniki i raporty

 • Tworzenie raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, sumy grup obciążeń, zdefiniowanej kombinacji oraz automatycznej obwiedni są dostępne na ekranie graficznym lub w postaci raportu.
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Tworzenie raportu z aktualnego widoku ekranu graficznego układu wraz z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń, przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego.
 • Wizualizacja deformacji układu.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych.
 • Funkcja wyświetlania i wygaszania na ekranie graficznym sił wewnętrznych, naprężeń lub przemieszczeń, dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika.
 • Możliwość wykonywania raportów przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • Wyświetlanie obrazu graficznego macierzy sztywności.

Wymiarowanie - dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność pakietu.linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5-6500)
 • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
 • 5 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)
SKU: 163
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie ArCADia-RAMA R2D2 + InterStal + InterDrewno polecamy również.Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<