Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z aktywnym SYSTEMEM RABATOWYM.

ArCADia-START 6

Program ArCADia-START 6
linia

Czym jest ArCADia-START 6 ?

ArCADia-START jest modułem podstawowym systemu ArCADia BIM, opartym na ideologii Building Information Modeling (BIM). Modul ArCADia-START jest niezbędny do funkcjonowania modułów branżowych systemu. Jest jednocześnie w pełni funkcjonalnym, łatwym w obsłudze i intuicyjnym programem CAD, umożliwiającym obiektowe tworzenie dokumentacji budowlanej, zapis plików w formacie DWG i podgląd projektu w 3D. Podstawowe narzędzie graficzne dla szeroko rozumianej branży budowlanej.

ArCADia-START umożliwia rysowanie obiektowe rzutów kondygnacji na płaszczyźnie, a trójwymiarowa bryła budynku jest generowana automatycznie wraz z możliwością podglądu 3D. Program udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania, takie jak np. ściany wielowarstwowe, okna, drzwi, pozwalając ponadto uzupełnić inteligentny rysunek o detale będące już zwykłą kreską. ArCADia-START może funkcjonować jako samodzielny program CAD lub alternatywnie jako nakładka na takie programy jak AutoCAD czy ArCADia 10, stanowiąc w obydwu przypadkach niezbędną bazę do funkcjonowania modułów branżowych.

Formatu DWG - w przypadku, kiedy ArCADia-START działa jako program samodzielny:

 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2007.
 • Dołączony program do konwersji plików z/do formatu DWG/DXF 2013.

Wszystkie wymienione poniżej funkcje są dostępne w przypadku, kiedy ArCADia-START działa jako program niezależny.
* opcje niedostępne w przypadku działania programu ArCADia-START w postaci nakładki (na program AutoCAD lub ArCADia 10).

Zakres możliwości programu

RYSOWANIE:*

 • Rysowanie dowolnych elementów za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów.
 • Pasek poleceń umożliwiający wprowadzanie odpowiednich długości i kątów.
 • Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie oraz funkcja „odsuń”.
 • Dla każdego elementu możliwość przypisania grubości i koloru pisaka.
 • Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu.
 • Opcja zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol.
 • Opis rysunku tworzony tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek SHX lub True Type.

WPROWADZANIE PODKŁADÓW GEODEZYJNYCH:*

 • Wprowadzanie podkładów rastrowych w popularnych formatach (m.in. JPG, BMP, TIF, PNG) wraz z możliwością skalowania, przycinania, zmiany jasności, kontrastu i przenikania.

ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Możliwość ustalenia wysokości cięcia rzutu dla każdej kondygnacji.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

WPROWADZANIE:

 • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.

ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.
 • Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu.
 • Możliwość wyłączania parapetu w oknach.

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji). Możliwość definiowania typu (np. Teriva), warstw oraz wysokości posadowienia.

ArCADia-STROPY TERIVA:

 • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny, niezbędne do wykonania stropu.
 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.

PODCIAGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów jak i strzemion.

POMIESZCZENIA:

 • Automatycznie tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
 • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane jest jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie.
 • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym i eliptycznym z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału.

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu.

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Nowe kształtki kominowe.

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Przekształcenie tekstu na punkty wysokościowe terenu.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenie kolizji w projekcie.

WIDOK 3D:

 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny, jako plik bmp, jpg lub png.

ELEMENTY POMOCNICZE:

 • Osie modularne:
  • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.
 • Wymiarowanie:
  • Dowolne liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.
 • Tabelki:
  • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
  • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
  • Modyfikacje zdefiniowanych tabelek poprzez definiowanie wielkości poszczególnych pól, łączenie i dzielenie komórek, wyłączanie krawędzi, dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn.
  • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.

SZABLONY:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych typów, wysokości itp.).

UKŁADY:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach. Układ można później rozbijać dla modyfikacji poszczególnych elementów grupy.

BIBLIOTEKA TYPÓW:

 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
 • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania, poprzez zapis tworzonych typów.
 • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.

ZESTAWIENIA:

 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
 • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami.
 • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).
 • Nowy edytor teksu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku rtf. Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie np. loga. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: .rtf, .doc, .docx, .txt, .pdf.

KOMUNIKACJA Z INNYMI SYSTEMAMI:

 • Eksport projektu w formacie XML.

OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z zadaniem kąta w osi X podczas wstawiania.
 • Możliwość obrotu obiektów w osiach X i Y, zmiana symbolu na rzucie na żądanie.

KOLIZJE:

Automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia BIM

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia BIM.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w 3D.
linia

Opinie klientów :

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały :

Program CAD dla budownictwa ArCADia-START 6 wymaga.

Do działania wymagane jest :

 • W przypadku instalacji jako nakładka wymagany jest program ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC lub ArCADia 10 lub ArCADia PLUS 10 lub AutoCAD 2015/2016/2017

Uwagi dodatkowe:

 • Klienci posiadający program:
  • ArCADia-ARCHITEKTURA: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 9
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia- DROGI EWAKUACYJNE 2
  • ArCADia-IFC:  
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-IFC 2
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
  • ArCADia-INSTALACJE ŚWIATŁOWODOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ŚWIATŁOWODOWE 2
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2

Wymagania systemowe programu :

 • komputer klasy Pentium 4 (zalecany Pentium Core 2 Duo)
 • Min.2 GB pamięci operacyjnej (zalecane 4 GB)
 • około 1 GB wolnego miejsca na dysku na instalację
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0
 • napęd DVD-ROM
 • system: Windows 10 PL lub Windows 8 PL lub Windows 7 PL lub Windows Vista PL

Wymagane komponenty:

 • .NET Framework 4.0

Pryz zakupie ArCADia-START 6 polecamy również.

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także :

ArCADia-ARCHITEKTURA 9 | INTERsoft program CAD budownictwo

ArCADia-ARCHITEKTURA 9

cena: 2540,00 zł

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 | INTERsoft program CAD budownictwo

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2

cena: 1650,00 zł

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2 | INTERsoft program CAD budownictwo

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2

cena: 690,00 zł

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2 | INTERsoft program CAD budownictwo

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2

cena: 1320,00 zł

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2 | INTERsoft program CAD budownictwo

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2

cena: 2320,00 zł

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2 | INTERsoft program CAD budownictwo

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2

cena: 1970,00 złProfil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<